primaria comunei leorda

Tel/fax: 0231 551 125

primarialeorda@yahoo.com

  Primaria comunei Leorda organizeaza concurs pentru ocuparea postului de buldoexcavatorist in data de  3, 5 decembrie 2012,  data limita de depunere a dosarelor fiind 5 noiembrie 2012, inclusiv.

1)Probele de concurs sunt : proba scrisa, proba practica si interviu.   
2) Se vor respecta conditiile generale stabilite de art. 3 din HG nr. 286/2011.
3) Conditii de participare specifice:
- studii minim scoala profesionala;
- experienta in domeniu - minim 5 ani 
- permis de conducere categoria B/ C sau TR, fara abateri grave pe linie de circulatie;
- abilitate privind conducerea unui buldoexcavator;
-  calificare in meseria buldoexcavatorist, excavatorist.
4) Bibliografia de concurs:
1.  Legea nr.215/2001(r), cu completarile si modificarile ulterioare, privind administratia publica locala;
2.  Legea nr.53/2003 modificata prin Legea nr 40/2011 privind Codul Muncii;
3.  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
4. HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea O.U.G nr.195/2002 privind circulatia  pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.  Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata.
 
5)Actele necesare:
   a)cerere de inscriere la concurs adresata primariei;
   b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
   d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
   e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
   f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
   g)curriculum vitae. 
 
     Relatii suplimentare la sediul primariei comunei Leorda sau la telefon nr. 0231 /551125- la biroul doamnei secretar Amariei Luminita-Paula.
 
 
PRIMAR,
DULGHERU STEFAN